Aanvrager weigert inpandige opname

De stelling van [appellant] dat hij alsnog toestemming heeft verleend voor een inpandige bezichtiging als die wordt verricht door een gecertificeerd taxateur, doet er niet aan af dat hij Ten Have die toestemming niet heeft verleend. Zoals hiervoor in 9 is overwogen, is zij een onafhankelijke deskundige op het gebied van planschade. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de gevolgen van het niet verlenen van medewerking voor de beoordeling van de aanvraag, voor rekening en risico van [appellant] dienen te blijven.

De verwijzing door [appellant] naar de zaken met nrs. 201805437/1/A2, 201805422/1/A2 en 201805618/1/A2, waarin Ten Have eveneens geen inpandige bezichtiging heeft verricht en de rechtbank heeft geoordeeld dat het college een nieuwe taxatie moet laten verrichten, leidt niet tot een ander oordeel. Deze zaken hebben betrekking op een andere situatie dan hier aan orde. In die zaken heeft Ten Have het op basis van de planvergelijking aannemelijk geacht dat er als van gevolg van de planologische wijziging per saldo sprake is van een waardestijging. De rechtbank heeft in die zaken geoordeeld dat Ten Have dit niet inzichtelijk heeft gemaakt en dat het college alsnog een taxatie moet laten verrichten.

ABRS 18-12/19 inzake Bergen NH (ECLI:NL:RVS:2019:4286)

Noot: De rechtbank heeft voorts terecht van belang geacht dat van [appellant] als aanvrager om een tegemoetkoming in planschade mag worden verlangd dat hij alle noodzakelijk geachte medewerking verleent aan de beoordeling van zijn aanvraag en de door het college ingeschakelde deskundige. Hij heeft hieraan niet voldaan.