ABRS: Concrete percentages NMR

Basis: 50% van de waardedaling van de woning van gelaedeerde is voorzienbaar en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Gemeente: NMR 4%.

De Afdeling ziet, gelet op de in de rechtspraktijk levende behoefte daaraan, aanleiding een overzicht op hoofdlijnen te geven van haar oordelen over de toepassing van het normale maatschappelijke risico zoals opgenomen in artikel 6.2 van de Wro. Daarbij gaat het in het bijzonder om haar oordelen in gevallen waarin is verzocht om tegemoetkoming in planschade als gevolg van een wijziging van het planologische regime van percelen van een derde (de zogenoemde indirecte planschade). Het overzicht pretendeert geen volledigheid, maar bevat een weergave van eerder in de jurisprudentie neergelegde oordelen

De Afdeling zal voor het bepalen voor de hoogte van de drempel de volgende handvatten geven. Indien de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid past, mag het bestuursorgaan een drempel van 5 procent van de waarde van de onroerende zaak toepassen. Indien aan één van beide indicatoren maar voor een deel wordt voldaan, is het hanteren van een drempel van 4 procent in beginsel aangewezen. Indien aan één van beide indicatoren in zijn geheel niet wordt voldaan of indien aan beide indicatoren deels wordt voldaan, is het hanteren van een drempel van 3 procent in beginsel aangewezen. Indien slechts aan één van beide indicatoren voor een deel wordt voldaan, of indien aan beide indicatoren in het geheel niet wordt voldaan, is in beginsel het toepassen van het minimumforfait van 2 procent, zoals bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro aangewezen.

Hierna behandelt de Afdeling andere omstandigheden.

ABRS 03-11/21 inzake Zundert (ECLI:NL:RVS:2021:2402)

Noot: voor het aspect voorzienbaarheid geeft deze uitspraak nog eens duidelijk de weegfactoren aan.

Noot 2: . Hiermee wordt in feite voortgebouwd op het overzicht dat is gegeven in de overzichtsuitspraak van 28 september 2016 inzake Zutphen (ECLI:NL:RVS:2016:2582); een zeer nuttig overzicht.

Noot 3: in een parallelle zaak (zelfde datum, zelfde gemeente) brengt de Afdeling, op basis van de genoemde criteria, het NMR van 5% terug naar 3%. ABRS 03-11/21 inzake Zundert (ECLI:NL:RVS:2021:2436).