Belangenafweging Natura2000 vs melkveehouder

Projectplan en Inpassingsplan Natura 2000: positie melkrundveebedrijf ondergeschikt aan natuur

De Afdeling beoordeelt de belangenafweging. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, is het niet zo dat er geen nadelige gevolgen mogen optreden als gevolg van een projectplan. Het is ook niet vereist dat met alle betrokkenen volledige overeenstemming bestaat over de te nemen maatregelen. Voldoende is dat in het projectplan is omschreven welke nadelige gevolgen kunnen optreden, welke voorzieningen worden en kunnen worden getroffen om die nadelige gevolgen ongedaan te maken en welke mogelijkheden er zijn om een financiële vergoeding te krijgen voor schade die niet kan worden voorgekomen (vergelijk de uitspraak van 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3310, onder 3.2).

Er is [appellante sub 2] een aanbod gedaan om voorafgaand aan de uitvoering van het projectplan maatregelen te treffen op de percelen om de vernattingsschade aan haar gebouwen te voorkomen. Deze maatregelen zijn in het projectplan opgenomen.

Voor de vernattingsschade aan de onbebouwde agrarische gronden van [appellante sub 2] geldt dat die gronden zullen worden aangekocht of, wanneer over de minnelijke verwerving geen overeenstemming zal worden bereikt, zullen worden onteigend. Het college van GS heeft op de zitting toegelicht dat er op 21 oktober 2022 een koninklijk besluit voor onteigening is genomen. De belangen van [appellante sub 2] worden volgens het college van GS voldoende geborgd, omdat [appellante sub 2] bij een eventuele onteigening van zijn gronden aanspraak kan maken op volledige schadeloosstelling.

Zoals de Afdeling al heeft overwogen, is het niet vereist dat met alle betrokkenen volledige overeenstemming bestaat over de te nemen maatregelen. Voldoende is dat in het projectplan is omschreven welke nadelige gevolgen kunnen optreden, welke voorzieningen worden en kunnen worden getroffen om die nadelige gevolgen ongedaan te maken en welke mogelijkheden er zijn om een financiële vergoeding te krijgen voor schade die niet kan worden voorgekomen. In paragraaf 1.9 van het projectplan staat beschreven dat een belanghebbende op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om nadeelcompensatie kan indienen. Ook wordt er verwezen naar de Verordening nadeelcompensatie Waterschap De Dommel en de website van het waterschap voor meer informatie over de procedure. In zoverre voldoet het projectplan aan de eisen die worden gesteld in artikel 5.4, tweede lid, van de Waterwet.

Hoewel de plannen grote invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering, blijft de voortzetting van het bedrijf mogelijk. Hoewel de plannen grote invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering, blijft de voortzetting van het bedrijf mogelijk.

Mede gelet op de grote natuurbelangen die gediend zijn met het inpassingsplan, mochten provinciale staten ervoor kiezen om het inpassingsplan vast te stellen voordat duidelijk was hoe een bestemmingswijziging ten behoeve van de toekomstplannen van [appellante sub 2] zou moeten luiden.

ABRS 25-10/23 inzake Noord-Brabant (ECLI:NL:RVS:2023:3946)

Noot: de belangen van deze agrariër worden ondergeschikt gedacht aan die van natuurdoeleinden. Lastig punt qua schadeloosstelling kan worden dat voor erf met gebouwen vernattingsschade wordt geregeld en dat de landbouwgronden worden onteigend.