Belanghebbendebegrip

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Nu [appellanten sub 3] in het verzoek gemotiveerd hebben gesteld dat zij in persoon en als vennoten inkomens- en omzetschade lijden ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan, hebben zij belang bij een inhoudelijke beoordeling van hun verzoek. Het college heeft zich derhalve ten onrechte op het standpunt gesteld dat [appellanten sub 3] niet kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden bij het verzoek om een tegemoetkoming in planschade en het besluit op dat verzoek.

ABRS 20-07/16 inzake Apeldoorn (ECLI:NL:RVS:2016:2018).