Geen reformatio in peius

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Awb volgt dat het bezwaarschrift er niet toe mag leiden dat het bestuursorgaan de heroverweging gebruikt om een verslechtering van de positie van de indiener van het bezwaarschrift te bereiken die zonder bezwaarschriftprocedure niet mogelijk zou zijn. Dat betekent dat het bestuursorgaan het besluit, voor zover het door het bezwaarschrift wordt bestreden, moet heroverwegen en moet nagaan of dit tot een voor de indiener gunstiger resultaat leidt. Leidt de heroverweging tot een voor de indiener ongunstiger resultaat, dan geldt dat alleen als het bestuursorgaan ook zonder dat het bezwaarschrift zou zijn ingediend tot wijziging van het bestreden besluit ten nadele van de indiener bevoegd zou zijn, artikel 7:11 van de Awb zich er niet tegen verzet dat deze wijziging bij het besluit op het bezwaarschrift wordt bewerkstelligd.

De rechtbank is met gemeente eens dat eiser op het moment dat hij bezwaar maakte bekend was met de in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening neergelegde parkeernorm en dat eiser wist dat het aan hem was om aannemelijk te maken dat hij voor de peildatum wel over de benodigde parkeerplaatsen kon beschikken. Uit de stukken die zich in het dossier bevinden blijkt dat eiser ook bij herhaling is gevraagd dit te onderbouwen. Zoals hiervoor is overwogen heeft eiser ter zitting bevestigd het gevraagde bewijs niet te kunnen leveren. Het enkele feit dat verweerder in het besluit van 3 april 2019 planschade heeft toegekend zonder dat het gevraagde bewijs was geleverd, betekent niet dat eiser erop mocht vertrouwen dat het niet voldoen aan de parkeernorm hem niet meer kon worden tegengeworpen.

Rechtbank Den haag 28-06/23 inzake Leiden (ECLI:NL:RBDHA:2023:9615)

Noot: Heroverweging besluit leidt hier dus toch tot een nadeel voor aanvrager.

Het enkele feit dat verweerder in het (eerste) besluit van 3 april 2019 planschade heeft toegekend zonder dat het gevraagde bewijs was geleverd, betekent niet dat eiser erop mocht vertrouwen dat het niet voldoen aan de parkeernorm hem niet meer kon worden tegengeworpen.