Kosten aanpassing trillingshinder als schadevergoeding?

De vraag op recht op vergoeding Nadeelcompensatie staat los van de vraag of de minister gehouden is op grond van de Beleidsregel trillinghinder spoor van 27 maart 2014 trillinghinder beperkende maatregelen te treffen aan de woning. Daarvoor geldt een ander beoordelingskader. In dat verband is het de vraag of er gelet op de ter plaatse optredende trillinghinder aanleiding bestaat tot maatregelen en of die voldoende kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd.

De Regeling biedt geen recht op een schadevergoeding ter hoogte van het maximale bedrag dat aan zulke maatregelen zou worden besteed in het geval deze maatregelen niet kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd. Dit is geen schadeoorzaak genoemd in artikel 2 van de Regeling. De minister heeft bij de beoordeling van de vraag of aanspraak bestaat op nadeelcompensatie terecht betekenis toegekend aan de vraag of de gestelde schade in de vorm van trillinghinder ten tijde van de aankoop van de woning voorzienbaar was en of de schade daarom voor rekening van [appellant] dient te blijven.

ABRS 08-06/22 Tracé Besluit Betuweroute (ECLI:NL:RVS:2022:1599)

Noot: appellant] heeft op 18 maart 2003 van ProRail de woning aan de [locatie] te Giessenburg gekocht. In de marktconforme prijs is rekening gehouden met de komst van de Betuweroute: geen recht op schadevergoeding.