Nadeelcompensatie: eisen aan advies

ABRS 14-08/13 inzake Rotterdam (RVS:2013:737):  Het advies biedt aldus op de wijze, als hiervoor onder 11.1 bedoeld, inzicht in de feiten en omstandigheden die de conclusie dragen dat de waterstand ter plaatse van de scheepswerf als gevolg van het doorgraven van de Beerdam met ongeveer 10 cm is gestegen en de schadecommissie heeft daarmee op toereikende wijze inzicht gegeven in de gedachtegang die heeft geleid tot haar oordeel dat de totale waterstandsstijging voor 25 procent aan dat project kan worden toegerekend. In het betoog van [appellante] heeft de rechtbank dan ook terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat die conclusie onvoldoende is gemotiveerd en het college de besluitvorming hierom niet op het advies mocht baseren. In dit verband is van belang dat inzichten van een deskundige in een geval als dit zijn gebaseerd op diens kennis en ervaring en een nadere toelichting op deze inzichten niet in alle gevallen verlangd kan worden. Aan de eis dat de gedachtegang duidelijk en voldoende controleerbaar is en het verslag van het onderzoek voldoende basis biedt voor verdere besluitvorming is voldaan.

Noot: de gedachtegang van het advies moet voldoende duidelijk en controleerbaar zijn. Niet van alle inzichten kan “tot achter de komma” verlangd worden dat die worden toegelicht. Deze overweging is niet nieuw; zie bijvoorbeeld:

ABRS 30-11/99 inz. Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: inzichten van deskundigen i.c. gebaseerd op kennis en ervaring. Een nadere onderbouwing van die inzichten kan dan ook niet in alle gevallen worden verlangd. Wel mag worden verlangd dat de gedachtegang van de cie. duidelijk is en voldoende controleerbaar is en dat haar advies voldoende basis biedt voor verdere besluitvorming. Zie BR 2003 blz. 508.