Natura 2000: schaderegeling

Het plangebied van het inpassingsplan ligt in het buitengebied van de gemeente Waalwijk, tussen de woonkernen van Waspik en Waalwijk, ten zuiden van de A59. Het inpassingsplan bevat maatregelen voor het behalen van de instandshoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied “Langstraat” (hierna: het Natura 2000-gebied).

Het inpassingsplan biedt een juridisch-planologische basis voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen door het toekennen van de bestemming “Natuur” aan gronden waar herstelmaatregelen moeten worden getroffen. Voor zover daardoor agrarische gronden niet meer kunnen worden gebruikt voor het uitoefenen van agrarische activiteiten, biedt het inpassingsplan, zo nodig, een titel voor onteigening. Aan de overige gronden in het plangebied is de bestemming “Agrarisch met waarden – Natuur” toegekend, waarbij bestaand grondgebonden agrarisch gebruik en natuurherstel mogelijk is.

ABRS: Zoals de Afdeling heeft geoordeeld in de uitspraak van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3120, onder 11, is er op grond van artikel 7.16 van de Waterwet geen samenloop mogelijk van zowel schadevergoeding op grond van artikel 7.14 van de Waterwet als tegemoetkoming in planschade op grond van afdeling 6.1 van de Wro. Artikel 7.16 van de Waterwet bevat een voorrangsregeling die inhoudt dat indien een belanghebbende een schadevergoeding als bedoeld in artikel 7.14, eerste lid, vraagt of kan vragen, afdeling 6.1 van de Wro niet van toepassing is, aldus de uitspraak van de Afdeling uit 2018.

Voor zover [appellant sub 1], [appellante sub 2], [appellant sub 3], [appellante sub 4], [appellant sub 5], [appellant sub 6A] en [appellant sub 6B], [appellant sub 7] en [appellant sub 8] schade lijden ten gevolge van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer als bedoeld in de artikelen 7.14 en 7.15 van de Waterwet is dus voorzien in een wettelijke schaderegeling. Dergelijke verzoeken om schadevergoeding worden door het betrokken bestuursorgaan van het waterschap in behandeling genomen.

Artikel 6.1, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 6.25 van de Wro, en de artikelen 7.14 en volgende van de Waterwet bieden grondslagen voor vergoeding van schade veroorzaakt door het inpassingsplan, het projectplan en het peilbesluit.

ABRS 16-03/22 inzake prov. Noord-Brabant / waterschap Brabantse Delta (ECLI:NL:RVS:2022:773)

Noot: onteigening – planschade – nadeelcompensatie regeling Waterwet.