Onteigening windturbine

Onteigening windturbine, een aantal opvallende aspecten:

Eliminatie
De rechtbankdeskundigen kwamen in hun definitieve advies tot het oordeel dat het Rijksinpassingsplan ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling – en het daaraan voorafgaande bestemmingsplan waarin de windturbine niet positief is bestemd – moeten worden geëlimineerd op grond van artikel 40c Ow. Aldus is bij de waardering rekening gehouden met de mogelijkheid tot de bouw van een nieuwe turbine na afloop van de (economische) levensduur van de bestaande turbine.

De rechtbank oordeelt dat de vraag of deze plannen moeten worden geëlimineerd buiten beschouwing kan blijven. Per peildatum gold een provinciale Omgevingsverordening op basis waarvan – onder meer – niet was toegestaan: “het wijzigen van een windmolen waardoor het vermogen, de levensduur en/of de afmeting van de windmolen toeneemt (opschalen) zonder de daarbij behorende sanering”.

Volgens de rechtbank is daarmee het opnieuw oprichten van een windturbine per peildatum niet toegestaan.

Artikel 40e Ow
Deskundigen hebben geoordeeld dat ingeval de nieuwe plannen niet moeten worden weggedacht er toepassing dient te worden gegeven aan artikel 40e Ow: de werkelijke waarde dient te worden vermeerderd met de nadelen ten gevolge van de bestemming die door het werk waarvoor wordt onteigenend tot uitvoering komt.

Ook hierin gaat de rechtbank niet mee. Voor zover er al een aanspraak bestond op “planschade” ex artikel 40e Ow is deze verjaard. Dat kan niet worden hersteld bij de vaststelling van een schadeloosstelling in verband met onteigening.

DCF-berekening
Tijdens pleidooien is door onteigende onderbouwd kritiek gegeven op een aantal parameters in de DCF van deskundigen. De rechtbank gaat aan deze punten voorbij.

Belastingschade
Geen vergoeding belastingschade vanwege het naar voren halen van de toekomstige inkomsten (middels DCF). Volgens de rechtbank gaat het niet om een inkomensvergoeding, maar een vergoeding van de werkelijke waarde van het onteigende (aan de hand van jaarlijkse kasstromen).

Deskundigenkosten (50 Ow)
Geen matiging van kosten gespecialiseerde accountant die is ingeschakeld voor het verifiëren van de DCF van deskundigen.

Rechtbank Midden-Nederland inzake Windpark Zeewolde 25-01/23 (ECLI:NL:RBMNE:2023:238)

Noot 1: Sjoerd van Hoogmoed staat de grondeigenaar bij in dit dossier.

Noot 2: een opvallend vonnis omdat de rechtbank op meerdere punten de conclusies van deskundigen niet volgt. Ten aanzien van het punt van de eliminatie is het de vraag of de rechtbank terecht verwijst naar provinciaal beleid dat onderdeel uitmaakt c.q. het gevolg is van de nieuwe ontwikkeling zonder zich uit te spreken over toepassing van artikel 40c Ow voor wat betreft die ontwikkeling.