Overwegingen dat qua bouwaard het nieuwe bestemmingsplan geen schade oplevert

Volgens het planschadeadvies zijn de bouwmogelijkheden die volgens het nieuwe bestemmingsplan op het perceel zijn toegestaan niet nadeliger dan de bouwmogelijkheden die voorheen volgens het oude planologische regime op het perceel waren toegestaan. Dat het nieuwe bestemmingsplan bij een gelijke goothoogte van 9 m een lagere bouwhoogte van 12 m in plaats van voorheen 15 m toestaat, leidt niet tot waardevermindering van het perceel, omdat voorheen alleen een hogere kap was toegestaan en de realisering van een hogere kap in de bestaande situatie hoge kosten met zich meebrengt. Het gebruik van de begane grond is evenmin in nadelige zin gewijzigd. Dat het nieuwe bestemmingsplan op de begane grond geen gebruik voor woondoeleinden meer toestaat, leidt niet tot waardedaling van het perceel, omdat de begane grond van het pand zijn grootste waarde ontleent aan gebruik voor detailhandel. De verdiepingen mogen volgens het nieuwe bestemmingsplan alleen nog worden gebruikt voor detailhandel en dienstverlening. Gebruik voor woondoeleinden is op de verdiepingen niet meer toegestaan. Dit vormt in beginsel een nadelige planologische verandering. Volgens het planschadeadvies lijdt [appellante] geen planschade door de wijziging van het planologische regime op gronden rondom haar perceel. De waarde onder het oude planologische regime kent een enigszins lager waarde dan die onder het nieuwe planologische regime.

ABRS 04-07/18 inzake Oost-Gelre (ECLI:NL:RVS:2018:2207).