Stringentere aanpak WOZ-beroep?

In geschil is of kosten taxatierapport voor vergoeding in aanmerking komen.

Geen NRVT-eis aan taxateur, wel matiging kosten van (deze) taxateur.

De rechtbank stelt voorop dat in de Awb en het Bpb niet wordt gedefinieerd wat onder het begrip ‘deskundige’ moet worden verstaan. Eisen aan vormgeving en omvang van het rapport zijn niet te stellen. Voor zover verweerder (heffingsambtenaar gemeente Den Haag) met zijn stelling ter zitting dat [naam 5] niet in het, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs staat vermeld, heeft bedoeld te stellen dat [naam 5] niet als een deskundige kan worden aangemerkt, faalt dit. Niet vereist is dat sprake moet zijn van een geregistreerd taxateur.

De rechtbank ziet echter in hetgeen verweerder heeft aangevoerd aanleiding om de kostenvergoeding voor het taxatierapport te matigen (onderstreping HS). Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat het taxatierapport, net als de taxatierapporten van de gelijktijdig ter zitting behandelde beroepen van de zestien andere, door de gemachtigde vertegenwoordigde, belastingplichtigen, is opgesteld door [naam 5] en dat al deze rapporten een bureautaxatie betreffen waarin beperkt gegevens zijn opgenomen, niet wordt becijferd hoe de waarde tot stand is gekomen en zonder dat daarin een opname- en realisatiedatum is opgenomen. Daarnaast heeft verweerder ter zitting onweersproken verklaard dat hij soms wel meer dan honderd taxatierapporten van dezelfde taxateur van het kantoor per dag heeft ontvangen en het mogelijk is om binnen vijf minuten een automatisch gegenereerd taxatierapport via internet op te maken. De rechtbank acht een tijdsbesteding van 0,5 uur in dit geval redelijk.

Rechtbank Den Haag 28-06/23 (ECLI:NL:RBDHA:2023:12806)

Noot:
Zie het in de uitspraken van verschillende hoven gepubliceerde richtsnoer (proces)kostenvergoeding (de uitspraken van 11 november 2021 van gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:3315), gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:2131) en van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:10307)).

Dus: niet de eis van NRVT-taxateur. Maar wel matiging kostenvergoeding. Eiser heeft voor het indienen van bezwaar en beroep gebruik gemaakt van de diensten van het kantoor Bezwaarmaker.nl (het kantoor) die voor hem als gemachtigde optreedt. Het kantoor biedt zijn diensten aan op basis van een systeem van “no cure no pay”.

Noot 2: rechterlijke macht lijkt strenger te worden bij WOZ-beroepen. Zie ook Gerechtshof Den Haag 10-08/23 inzake Noordwijk (ECLI:NL:GHDHA:2023:1660): geen vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn (5 maanden). De vertraging wordt aan de handelwijze en het procesgedrag van de gemachtigde toegerekend. Belanghebbende heeft geen spanning en frustratie ondervonden.