Verloop planschadetaxatie, met inbegrip van procedurele kwesties

Perceel III had in het oude bestemmingsplan de uit te werken bestemming “Bedrijfsdoeleinden I” met voor een smalle rand aan de noordzijde van het perceel de aanduiding ‘Groenvoorzieningen (GR)’. In het nieuwe bestemmingsplan is aan perceel III de bestemming “Groen” en de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” toegekend.

Planschade taxatie;  had het perceel onder het regime van het oude bestemmingsplan “Beverwijk Oost 1985” een waarde van € 750.000,00 en onder het regime van het nieuwe bestemmingsplan “Kagerweg” een waarde van € 5.000,00. Op grond hiervan is de planschade ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan bepaald op € 745.000,00.

ABRS

Onafhankelijkheid taxateur van gemeentelijk planschadecommissie:

Anders dan Delta (degene die planschade claim indiende) betoogt, mocht het college Heidinga aanwijzen als onafhankelijk en onpartijdig taxateur om de waarde van perceel III onder het oude en het nieuwe bestemmingsplan te taxeren. Dat Heidinga als makelaar voor een naburige gemeente bedrijfspercelen verkoopt, maakt niet dat hij in Beverwijk geen werkzaamheden als onafhankelijk en onpartijdig taxateur kan verrichten en stond daarom niet in de weg aan die aanwijzing. Dat Heidinga verkochte percelen op bedrijventerrein Grote Hout mede heeft gebruikt als referentietransacties bij de taxatie van de waarde van perceel III onder het oude planologische regime maakt niet dat hij die taxatie niet als onafhankelijk en onpartijdig taxateur heeft verricht. In hetgeen Delta heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor twijfel aan de onpartijdigheid van Heidinga als taxateur in deze zaak.

Procedureverordening (artikel 4) biedt aanvrager de mogelijkheid leden planschade commissie te wraken en de mogelijkheid (art. 5) om als aanvrager gehoord te worden.

De Afdeling acht aannemelijk dat Delta door de schending van artikel 4 van de procedureverordening niet is benadeeld.

Voor zover artikel 5 van de procedureverordening van toepassing is op deze procedure, overweegt de Afdeling het volgende. Het had de voorkeur verdiend indien Delta in deze procedure opnieuw door de adviseurs was gehoord en was uitgenodigd om de bezichtiging van perceel III bij te wonen. Delta is echter in de eerste procedure gehoord door de SAOZ en heeft toen al haar standpunten kunnen inbrengen. Ter zitting heeft het college toegelicht dat Ten Have en Heidinga van het horen door de SAOZ op de hoogte zijn gesteld. Zoals blijkt uit het advies, zijn de adviezen van de SAOZ ook geraadpleegd. Delta heeft voorts kunnen reageren op het conceptdeskundigenadvies en het concepttaxatierapport en heeft dat ook gedaan. Als gevolg van de reactie van Delta zijn het deskundigenadvies en het taxatierapport aangepast. Gezien het voorgaande gaat de Afdeling er van uit dat Ten Have en Heidinga bij de vaststelling van hun definitieve deskundigenadvies dan wel taxatierapport volledig op de hoogte waren van de standpunten van Delta en de beschikking hadden over alle relevante stukken. Onder deze omstandigheden is er geen reden om de totstandkoming van het deskundigenadvies en het taxatierapport onzorgvuldig te achten.

Waarde onder oude planologische regime

Vergelijkingstransactie met enerzijds in casu een lager bebouwingpercentage, maar anderzijds in casu mogelijkheid bouwen bedrijfswoning. na kosten bouwrijp maken een waarde van € 750.000

Taxateur heeft aftrek grondwaarde toegepast van € 25 m2 vanwege onzekerheid van tijdige perceelsontsluiting. Die aftrek acht de Afdeling onvoldoende gemotiveerd. Gelet op het belang van een spoedige beslechting van het geschil bepaalt de Afdeling deze afslag ex aequo et bono op de helft van deze afslag, dus op een bedrag van € 12,50/m2.

Waarde onder nieuwe planologische regime

Onbestreden € 5.000,–.

Na aftrek NMR bepaalt de Afdeling zelf de schade. Het staat gemeente vrij om in tweede instantie, anders dan aanvankelijk, toch met NMR te rekenen.

ABRS 04-03/20 inzake Beverwijk (ECLI:NL:RVS:2020:672)

Noot: aan procedure fouten tilt de Afdeling niet zwaar.

Onafhankelijkheid taxateur trekt de Afdeling hier niet in twijfel.