Verschil taxatie planschade en WOZ

Uit uitspraak van de Afdeling van 22 maart 2017, ECLl:NL:RVS:2017:747, volgt dat een fors verschil tussen de taxatiewaarde in het kader van planschade en een in verband met de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ) vastgestelde waarde van een woning door het college deugdelijk dient te worden gemotiveerd. In dit geval bedroeg de taxatiewaarde van de woning op peildatum 7 november 2014 € 420.000,00 en de WOZ-waarde per 1 januari 2015 € 360.000,00. Volgens de rechtbank heeft het college met een verwijzing naar het advies van de SAOZ de taxatiewaarde draagkrachtig gemotiveerd.

ABRS 11-12/19 inzake Weert (ECLI:NL:RVS:2019:4158)

Noot: In casu is met uitgebracht taxatierapport afdoende verklaard het verschil met WOZ-taxatie.