Verwervingsplan Provincie niet openbaar

‘Verwervingsplan provincie; Trajectbenadering N241 A.C. de Graafweg’: heeft provinciale staten heft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van dit stuk kennis zal nemen. Provinciale staten heeft ter motivering van het verzoek aangevoerd dat dit voor intern gebruik opgestelde rapport ter onderbouwing van de budgettering, aankoop- en onderhandelingsstrategieën bevat die binnen de provincie Noord-Holland worden gehanteerd bij grondverwerving. Het rapport bevat onder meer een beschrijving van de interne processen, de werkwijze van de provincie met betrekking tot taxatierapporten en onderhandelingsruimte en concrete bedragen, aldus provinciale staten. Volgens provinciale staten kan door toezending van dit rapport aan appellanten de onderhandelingspositie van de provincie onder druk komen te staan. Gezien de economische en financiële belangen van de provincie in dit project maar ook bij aankoop- en onteigeningstrajecten in de toekomst, zijn er volgens provinciale staten dan ook gewichtige redenen die rechtvaardigen dat uitsluitend de Afdeling hiervan kennis neemt. In dit verband wijst provinciale staten op de uitspraken van de Afdeling van 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:356, en van 20 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3216.

De Afdeling heeft kennis genomen van het rapport ‘Verwervingsplan provincie; Trajectbenadering N241 A.C. de Graafweg’ van 17 oktober 2018 van de provincie Noord-Holland. De Afdeling is van oordeel dat dit rapport gegevens bevat met betrekking tot de economische en financiële belangen van de provincie. Het rapport bevat onder meer ramingen, uitgangspunten, strategieën en beleidsmatige overwegingen over de verwerving van gronden ten behoeve van de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241). De Afdeling acht aannemelijk dat kennisneming van het rapport kan leiden tot onevenredige benadeling van de onderhandelingspositie van de provincie. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de uitgangspunten op zichzelf geschikt zijn voor herhaalde toepassing. Naar het oordeel van de Afdeling weegt het door provinciale staten ingeroepen belang van bescherming van de financiële belangen van de provincie zwaarder dan het belang dat de andere partijen kennis nemen van het rapport.

ABRS 11-12/19 inzake PIP Noord-Holland (ECLI:NL:RVS:2019:4050)