Voeging onteigeningsrecht

Vgl. ten aanzien van een vordering tot tussenkomst op de voet van art. 3 Onteigeningswet HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:183, NJ 2018/78, m.nt. W.D.H. Asser onder NJ 2018/79, rov. 4.2.3.

Noot 11 bij conclusie A-G 29-11/19 (ECLI:NL:PHR:2019:1242)