Voordeelsverrekening art. 6:100 BW

Artikelen 6:95 BW en verder gaan over wijze van schade vergoeden, bij –met name—toerekenbare tekortkoming en onrechtmatige daad.

Volgens het hof heeft leverancier R&R in haar incidenteel appel terecht aangevoerd dat [eiser] ook voordeel heeft gehad van de schadetoebrengende gebeurtenis. [eiser] kon namelijk de aanschaf van luchtwassersystemen uitstellen nu hij met de koeldeksystemen, hoewel deze niet goed functioneerden, voldeed aan de minimale wettelijke vereisten. Het hof heeft geoordeeld dat [eiser] onvoldoende heeft betwist dat de kostenbesparingen die hij heeft genoten door geen luchtwassersystemen aan te schaffen, de koopprijzen van de koeldeksystemen te boven gaan. Na verrekening op de voet van art. 6:100 BW resteert geen vervangende schadevergoeding.

Basis voor toepassing van art. 6:100 BW is een conditio sine qua non -verband moet bestaan tussen het voordeel en de normschending (de schadeveroorzakende gebeurtenis) en dat vervolgens een redelijkheidsbeoordeling met inachtneming van de in art. 6:98 BW besloten liggende maatstaf dient plaats te vinden.

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep, dus wel verrekening van voordeel.

Conclusie A-G 13-03/20 (ECLI:NL:PHR:2020:252): tekortkoming geleverd systeem Groen label Stal varkensbedrijf.

Noot: voor de liefhebbers een mooi overzicht van de van toepassing zijnde rechtspraak. Vooreerst is het nu wachten op het arrest van de HR. .