Voorzienbaarheid wegbestemmen tankstation

Voor het oordeel dat de benuttingsperiode onvoldoende was bestaat geen grond, teminder nu [wederpartij] reeds eerder een bouwaanvraag voor een tankstation ter plaatse heeft ingediend, waardoor er al veel voorwerk was verricht. Met het indienen van een nieuwe bouwaanvraag zouden dan ook geen substantiële kosten zijn gemoeid.

Gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden stelt het college zich terecht op het standpunt dat van [wederpartij] kon worden verlangd dat hij tijdens de benuttingsperiode pogingen zou ondernemen om de onder het voorheen geldende planologische regime bestaande bouwmogelijkheden te benutten.

ABRS 04-12/19 inzake Lingewaard (ECLI:NL:RVS:2019:4074)